Management (2007~2008)

Title Name Email
Chairman Bo Jin
President Mei Wang
Steering Committee Zongjian Chen
Steering Committee Greg Ye
Steering Committee Lifeng Wu
Chief Financial Officer Lynn Halvorsen
Chief Information Officer Bo Wu
VP, Alliances Youwen Yi
VP, Corporate Sponsorship Yonggang Zhou
VP, Corporate Sponsorship Jane Wu
VP, Entrepreneurship Renxin Xia
VP, Marketing Larry Ge
VP, Membership &
Volunteers
Hong Chang
VP, Publication Nhon Quach
VP, Symposium Program Jieli Li
Board Director, IT Lisong Liu
Board Director, Corporate Sponsorship Hongyu Li
Board Director, Entrepreneurship Hao Xu
Board Director, Marketing Helen Liu
Board Director, Symposium Program Kevin Dai
Board Director Albert Wang
Board Director Joe Xi
Board Director Charles Yang
Acting Board Director Victor Cao
Acting Board Director Ming Zhang
Acting Board Director T J Lu
President of NACSA Boston Chapter Charles Cheng
President of NACSA South CA Chapter Yunteng Huang